Regulamin Gabinetu Modus Tao

Witaj!

Jesteś tutaj, a zatem to niezawodny znak, że chcesz wiedzieć, na jakich zasadach opierać się badzie nasza współpraca, kiedy zdecydujesz się skorzystać z mojej oferty zabiegów terapeutycznych. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady tej współpracy.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://modustao.pl oraz w moim gabinecie. Za pośrednictwem tej strony internetowej możliwe jest zapoznanie się z ofertą usług terapeutycznych świadczonych w gabinecie MODUS TAO.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Robert Jastrzębski, ul. Przasnyska 9 lok. U5, 01-756 Warszawa, NIP: 9521202538.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym Regulaminem, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@modustao.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. 1
  Beneficjent - osoba fizyczna uprawniona do korzystania z Pakietu zabiegów zakupionych przez Nabywcę,
 2. 2
  Cennik - zestawienie cen za zabiegi i pakiety zabiegów,
 3. 3
  Gabinet - miejsce świadczenia usług przez Terapeutę znajdujące się pod adresem w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 9 lok. U5, stanowiące jednocześnie miejsce kierowania korespondencji np. w sprawie reklamacji tych usług,
 4. 4
  Karnet - dokument papierowy lub inny nośnik informacji, wydany Klientowi przez Terapeutę, służący do dokumentowania realizacji zakupionych usług, zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko Klienta, określenie rodzaju Pakietu zabiegów, liczbę zabiegów w Pakiecie, termin jego ważności oraz informacje o odbytych zabiegach i podpis Terapeuty,
 5. 5
  Klient - Konsument korzystający z zabiegów lub Beneficjent uprawniony przez Nabywcę do korzystania z Pakietu zabiegów,
 6. 6
  Konsument - osoba fizyczna, która dokonała zakupu zabiegu lub Pakietu zabiegów, bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego),
 7. 7
  Nabywca - podmiot niebędący Konsumentem, który dokonuje zakupu Pakietu zabiegów na rzecz Beneficjenta,
 8. 8
  Pakiet zabiegów - zestaw określonej liczby zabiegów, które Terapeuta zobowiązuje się wykonać w okresie od dnia zawarcia umowy na realizację usług, do ostatniego dnia ważności danego zastawu zabiegów,
 9. 9
  Regulamin gabinetu - niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://modustao.pl/regulamin-gabinetu, zwany dalej Regulaminem,
 10. 10
  Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://modustao.pl wraz z Regulaminem gabinetu,
 11. 11
  Terapeuta - Robert Jastrzębski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MODUS TAO – Robert Jastrzębski” z siedzibą w Warszawie ul. Przasnyska 9 lok. U5, 01-756, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9521202538, REGON: 143148571,
 12. 12
  Użytkownik - osoba przeglądająca zawartość Serwisu,
 13. 13
  Zabieg - usługa świadczona przez Terapeutę w ramach terapii Techniką Bowena.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. 1
  Za pośrednictwem Serwisu, Terapeuta udostępnia Użytkownikowi informacje na temat świadczonych przez siebie usług.
 2. 2
  Do przeglądania Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 1. 1
  dostęp do Internetu,
 2. 2
  standardowy system operacyjny (rekomendowana jest najnowsza wersja),
 3. 3
  standardowa przeglądarka internetowa (rekomendowana jest najnowsza wersja).
 1. 3
  Klientem może zostać jedynie osoba powyżej 18 roku życia.
 2. 4
  W wyjątkowym przypadku i tylko za wiedzą i zgodą Terapeuty, z zabiegu może skorzystać osoba, która w dniu zabiegu nie ukończyła 18 roku życia. Zabieg może zostać wykonany przez Terapeutę wyłącznie w obecności opiekuna prawnego takiej osoby.
 3. 5
  Wszystkie ceny podane w Serwisie za zabiegi i Pakiety zabiegów są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.
 4. 6
  Terapeuta jest płatnikiem VAT.
 5. 7
  Terapeuta zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi, jeżeli Klient nie spełnia podstawowych wymogów higieny osobistej, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo Terapeuta poweźmie wątpliwości, co do braku przeciwwskazań zdrowotnych wykonania zabiegu.
 6. 8
  Klient przed rozpoczęciem zabiegu ma obowiązek powiadomienia Terapeuty o wszelkich dolegliwościach, mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. W szczególności Klient zobowiązany jest do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, nerwowego, chorobach nowotworowych, chorobach psychicznych, chorobach zakaźnych, chorobach skóry, ostrych stanach zapalnych, posiadanych protezach i implantach, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, przebytych udarach, epilepsji oraz byciu w ciąży lub okresie połogowym, itp.
 7. 9
  Zatajenie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów, skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie całkowitej odpowiedzialności za skutki przeprowadzenia zabiegu przez Terapeutę, zarówno w czasie, jak i po zabiegu.
 8. 10
  Klient przyjmuje do wiadomości, że ostateczny efekt zabiegów wykonywanych przez Terapeutę zależy od indywidualnych cech organizmu oraz wieku i stanu zdrowia Klienta. W związku z tym, Terapeuta nie może zagwarantować uzyskania konkretnego efektu terapeutycznego.
 9. 11
  Korzystanie z usług Terapeuty oznacza, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 3

Zakup zabiegu

 1. 1
  Terapeuta nie prowadzi sprzedaży pojedynczych zabiegów na odległość, za pośrednictwem Serwisu, czy poza Gabinetem.
 2. 2
  Zakupu pojedynczego zabiegu może dokonać jedynie Konsument i wyłącznie w Gabinecie.
 3. 3
  Płatności za pojedynczy zabieg Konsument dokonuje każdorazowo przed wykonaniem zabiegu.

§ 4

Zakup Pakietu zabiegów

 1. 1
  Terapeuta nie prowadzi sprzedaży Pakietów zabiegów na odległość, za pośrednictwem Serwisu, czy poza Gabinetem.
 2. 2
  Konsument może dokonać zakupu Pakietu zabiegów wyłącznie w Gabinecie.
 3. 3
  Zakupu Pakietu zabiegów można dokonać wyłącznie po wcześniejszej jego rezerwacji poprzez Serwis.
 4. 4
  Terapeuta udostępnia do zakupu ograniczoną liczbę poszczególnych Pakietów zabiegów w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług.
 5. 5
  Terapeuta rezerwuje sobie prawo odmowy sprzedaży Pakietu zabiegów, jeżeli nie ma możliwości zrealizowania objętych nim usług lub z innych ważnych przyczyn.
 6. 6
  W celu zamówienia Pakietu zabiegów, Użytkownik powinien podjąć następujące kroki:
 1. 1
  wybrać w Serwisie interesujący go Pakiet zabiegów,
 2. 2
  kliknąć w przycisk uruchamiający formularz rezerwacji,
 3. 3
  zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 4. 4
  wypełnić formularz rezerwacji,
 5. 5
  kliknąć w przycisk „Potwierdzam chęć rezerwacji”.
 1. 7
  Klikając w przycisk „Potwierdzam chęć rezerwacji” Użytkownik wysyła do Terapeuty wypełniony elektroniczny formularz rezerwacji.
 2. 8
  Po zapoznaniu się z treścią rezerwacji, Terapeuta wysyła na podany w rezerwacji adres email Użytkownika wiadomość z potwierdzeniem możliwości realizacji rezerwacji lub z informacją o odmowie jej realizacji.
 3. 9
  W przypadku gdy Użytkownik jest jednocześnie Nabywcą, wraz z potwierdzeniem możliwości realizacji rezerwacji otrzyma od Terapeuty fakturę pro forma.
 4. 10
  Płatności za zarezerwowany Pakiet zabiegów Użytkownik może dokonać kartą płatniczą bądź gotówką w Gabinecie (Konsument), lub przelewem na konto bankowe Terapeuty podane na fakturze pro forma (Nabywca). 
 5. 11
  Z chwilą dokonania płatności, między Konsumentem lub Nabywcą a Terapeutą, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi w postaci określonego Pakietu zabiegów. Jako dzień zawarcia umowy przyjmuje się dzień dokonania płatności gotówką lub kartą płatniczą w Gabinecie (Konsument) albo dzień uznania wpływu środków na rachunek bankowy Terapeuty podany na fakturze pro forma (Nabywca).
 6. 12
  Nabywca jest odpowiedzialny za przekazanie niniejszego Regulaminu osobie przez niego uprawnionej do korzystania z zakupionego Pakietu (Beneficjentowi) oraz zobowiązania tej osoby do przestrzegania tego Regulaminu.

§ 5

Korzystanie z zabiegów i Pakietów zabiegów

 1. 1
  Zgodnie z zasadami prowadzenia terapii Techniką Bowena, w ramach każdego cyklu terapeutycznego, Terapeuta wykonuje kolejne planowane zabiegi w określonych odstępach czasu, zazwyczaj nie krótszych niż 5 dni i nie dłuższych niż 10 dni. Każdorazowo odstępy między zabiegami są ustalane przez Terapeutę, w porozumieniu z Klientem, na podstawie własnej oceny indywidualnych cech organizmu Klienta oraz jego wieku i stanu zdrowia.
 2. 2
  Terapeuta świadczy usługi wyłącznie Klientom umówionym na zabieg w wyznaczonym terminie i w godzinach pracy Gabinetu.
 3. 3
  Świadczenia objęte Pakietem zabiegów będą realizowane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych każdorazowo między Klientem i Terapeutą.
 4. 4
  Warunkiem wykonania zabiegu jest uprzednie skontaktowanie się z Terapeutą, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub telefonicznie, w celu uzgodnienia terminu jego wykonania. Klient ustala z Terapeutą termin wykonania kolejnego zabiegu podczas wizyty w Gabinecie.
 5. 5
  Warunkiem przystąpienia do świadczenia usług w postaci Pakietu zabiegów jest dokonanie pełnej płatności za Pakiet, przed wykonaniem pierwszego zabiegu wchodzącego w skład zakupionego zestawu zabiegów. 
 6. 6
  Klient jest zobowiązany do przychodzenia na zabieg punktualnie, o uzgodnionej z Terapeutą godzinie rozpoczęcia wizyty w Gabinecie. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest spóźnienie do 15 minut. W przypadku spóźnienia Klient przyjmuje do wiadomości, że Terapeuta może być zmuszony w takiej sytuacji zrezygnować z części lub całości wywiadu przedzabiegowego z Klientem.
 7. 7
  W przypadku większego spóźnienia Klienta na zabieg niż 15 minut Terapeuta ma prawo odmówić świadczenia usługi z uwagi na brak możliwości prawidłowego, zgodnego ze sztuką, wykonania zabiegu w pozostałym czasie zarezerwowanym wcześniej na wizytę Klienta w Gabinecie.
 8. 8
  Klient ma prawo odwołać zaplanowany zabieg, lub przesunąć jego termin, po wcześniejszym powiadomieniu Terapeuty, w uzgodnieniu z nim i z uwzględnieniem możliwości Terapeuty w zakresie innych dostępnych terminów zabiegów.
 9. 9
  Odwołanie lub przesuniecie terminu zabiegu wymienione w ust. 8, może nastąpić wyłącznie w okresie nie krótszym niż 24 godziny przed wcześniej zaplanowanym terminem zabiegu. W okresie krótszym niż 24 godziny przed wcześniej zaplanowanym terminem zabiegu, odwołanie tego zabiegu i/lub zgłoszenie przez Klienta chęci jego przesunięcia będzie równoznaczne z niestawieniem się Klienta na umówioną wizytę w Gabinecie w ustalonym terminie.
 10. 10
  Niestawienie się Klienta w Gabinecie na zabieg w ustalonym z Terapeutą terminie w ramach Pakietu zabiegów, skutkuje uznaniem tego zabiegu, jako zrealizowanego zgodnie z ofertą na ten Pakiet.

§ 6

Karnet

 1. 1
  Dodatkowym potwierdzeniem dokonania zakupu Pakietu zabiegów będzie Karnet, wydany Klientowi w Gabinecie przed pierwszym zabiegiem. Karnet nie jest środkiem płatniczym i nie może być w całości, ani częściowo, wymieniony na gotówkę.
 2. 2
  Wykonanie każdego zabiegu w ramach Pakietu będzie odnotowane w Karnecie przez Terapeutę. Przy każdym zabiegu w ramach Pakietu Klient jest zobowiązany posiadać ważny Karnet i przekazać go czasowo Terapeucie w celu odnotowania danego zabiegu. Po wykonaniu zabiegu karnet zostaje zwrócony Klientowi.
 3. 3
  Utrata lub zniszczenie Karnetu przez Klienta może skutkować brakiem możliwości określenia rodzaju zakupionego Pakietu, jego okresu ważności i/lub liczby wykorzystanych zabiegów. W takim przypadku Terapeuta nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Konsumentowi lub Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Terapeuty, w szczególności za niewykorzystane zabiegi w ramach Pakietu.
 4. 4
  Karnet jest ważny przez cały okres ważności Pakietu zabiegów, do którego został wydany, albo do momentu wykonania ostatniego zabiegu objętego tym Pakietem, w zależności co nastąpi pierwsze. Potem Karnet traci ważność.

§ 7

Pakiety zabiegów

 1. 1
  Terapeuta udostępnia trzy rodzaje Pakietów zabiegów, o następujących nazwach handlowych i właściwościach:
 1. 1
  COOL - obejmujący 5 zabiegów, które Klient może zrealizować w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 2. 2
  VERY COOL - obejmujący 8 zabiegów, które Klient może zrealizować w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 3. 3
  EXCLUSIVE - obejmujący 13 zabiegów, które Klient może zrealizować w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 1. 2
  Każdy Pakiet zabiegów zakupiony przez Konsumenta objęty jest gwarancją Terapeuty, o której mowa w § 9 Regulaminu.
 2. 3
  Z zakupionego Pakietu zabiegów może korzystać tylko jeden i ten sam Klient, chyba że Pakiet został wykupiony wraz z dodatkową, opcją "Najbliższa PLUS", o której mowa dalej. Płatności za tę opcję należy dokonać razem z płatnością za Pakiet. Opcja ta nie może zostać dokupiona oddzielnie, w późniejszym terminie.
 3. 4
  Do Pakietów zabiegów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3, Terapeuta oferuje opcję "Najbliższa PLUS". W ramach zakupionego Pakietu wraz z tą opcją, Terapeuta udostępnia Klientowi możliwość symultanicznego korzystania z zabiegów razem z osobą, którą Klient zaprosi na swoje zabiegi. Warunkiem podstawowym skorzystania z tej możliwości jest wcześniejsze powiadomienie o takim zamiarze Terapeuty. Powiadomienie takie musi nastąpić nie później niż w momencie, w którym Klient uzgadnia z Terapeutą termin swojego zabiegu i osoby zapraszanej. Warunkiem uzupełniającym jest konieczność istnienia pozytywnego związku emocjonalnego między Klientem i osobą przez niego zapraszaną na zabiegi. Terapeuta zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zabiegu osobie zaproszonej przez Klienta, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie o braku takiego pozytywnego związku emocjonalnego.
 4. 5
  W ramach Pakietu EXCLUSIVE, Klient otrzymuje możliwość korzystania z opcji "Najbliższa PLUS" w cenie tego Pakietu.  
 5. 6
  W przypadku Pakietu wymienionego w ust. 1 pkt. 2, opcja "Najbliższa PLUS" jest oferowana na życzenie Klienta i za dopłatą.
 6. 7
  W ramach Pakietu wymienionego w ust. 1 pkt. 3, Terapeuta oferuje dodatkowo następujące opcje, niedostępne w pozostałych dwóch Pakietach:
 1. 1
  Terminy PLUS - w ramach tej opcji, Klientowi udostępniona zostaje możliwość umówienia się na zabieg poza standardowymi godzinami pracy Gabinetu. Dodatkowe terminy to: sobota w godzinach 10.00 lub 12.00,
 2. 2
  Zmiana PLUS - w ramach tej opcji, Klientowi udostępniona zostaje możliwość 3-krotnego odwołania zabiegu, nawet w dniu umówionego terminu zabiegu, bez konsekwencji niestawienia się na umówiony wcześniej zabieg, opisanych w § 5 ust. 10 Regulaminu,
 3. 3
  Start PLUS -  w ramach tej opcji, na życzenie Konsumenta lub Nabywcy, wyrażone jednoznacznie w przesłanym do Terapeuty zamówieniu na Pakiet, Terapeuta zaproponuje Klientowi co najmniej jeden termin pierwszego zabiegu w ramach Pakietu w tym samym tygodniu, w którym Konsument lub Nabywca dokonają zamówienia tego Pakietu, pod warunkiem, że zamówienie na ten Pakiet wpłynie do Terapeuty najpóźniej w środę w tym właśnie tygodniu. Za pierwszy dzień tygodnia przyjmuje się poniedziałek.
 1. 8
  Jako dzień rozpoczęcia okresu ważności Pakietu zabiegów przyjmuje się dzień zawarcia umowy, określony zgodnie z § 4 ust. 11 Regulaminu.
 2. 9
  Świadczenia objęte Pakietem zabiegów należy zrealizować nie później, niż w ciągu okresu ważności wybranego Pakietu.
 3. 10
  Cesja praw do Pakietu zabiegów na inną osobę w całości lub części może nastąpić wyłącznie za zgodą Terapeuty.

§ 8

Reklamacje

 1. 1
  Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Terapeutę można składać, przesyłając stosowną wiadomość poprzez umieszczony w Serwisie formularz kontaktowy lub listownie, na adres Gabinetu. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz oczekiwania związane z reklamacją.
 2. 2
  Terapeuta ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta lub Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji, przesyłając swoją odpowiedź na adres email, z którego wpłynęła reklamacja, lub listownie, na adres podany w korespondencji.

§ 9

Gwarancja

 1. 1
  W trosce o najwyższą jakość usług, Terapeuta udostępnia prawo do opisanej w Serwisie "Zdrowej Gwarancji" satysfakcji, zwanej dalej Gwarancją.
 2. 2
  Gwarancja dotyczy wyłącznie Konsumentów, którzy nie korzystali wcześniej z usług Terapeuty oraz zakupili po raz pierwszy:
 1. 1
  zabieg w ramach oferty standardowej na pojedyncze zabiegi, lub
 2. 2
  Pakiet zabiegów.
 1. 3
  Gwarancją nie są objęci Beneficjenci korzystający z Pakietów zabiegów zakupionych dla nich przez Nabywcę.
 2. 4
  W ramach oferty standardowej na pojedyncze zabiegi, Konsument ma prawo do rezygnacji z dalszych zabiegów i zwrotu całości kosztów pierwszego zabiegu w terminie do pięciu dni, od dnia wykonania tego zabiegu. 
 3. 5
  W ramach Pakietów COOL i VERY COOL Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do pięciu dni, od dnia wykonania pierwszego zabiegu w ramach zakupionego Pakietu.
 4. 6
  W ramach Pakietu EXCLUSIVE Konsument ma prawo do rozszerzonej wersji Gwarancji (wersja Gwarancja PLUS). Rozszerzona wersja Gwarancji daje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do pięciu dni, od dnia wykonania trzeciego zabiegu w ramach zakupionego Pakietu.
 5. 7
  Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Terapeutę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 6. 8
  Konsument powinien wysłać oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, elektronicznie, poprzez umieszczony w Serwisie formularz kontaktowy lub listownie, na adres Gabinetu.
 7. 9
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał do Terapeuty informację dotyczącą wykonania przysługującego mu, w ramach Gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. 10
  W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie Gwarancji, Terapeuta niezwłocznie zwróci Konsumentowi otrzymaną płatność za zabieg lub Pakiet zabiegów, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Terapeuta został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. 1
  Administratorem danych osobowych Użytkownika, Klienta i Nabywcy jest Terapeuta.
 2. 2
  Terapeuta przetwarza dane osobowe Użytkownika, Klienta lub Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zamówienia i umowy.
 3. 3
  Podanie danych osobowych przez Użytkownika, Klienta lub Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia i umowy.
 4. 4
  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej w Serwisie. 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. 1
  Terapeuta wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Serwisu umowami, na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. 2
  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. 1
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. 2
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem, o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Terapeutą.
 1. 3
  Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .
 2. 4
  Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych, wynikających z umowy o świadczenie usług.

§ 12

Cennik

Opis

cena

Zabieg dla jednej osoby - pierwszy *

297 zł

Zabieg dla jednej osoby - drugi i każdy następny

247 zł

Zabieg dla dwóch osób jednocześnie (symultaniczny) - każdy

297 zł

Zabieg dla dwóch osób jednocześnie (symultaniczny) - każdy - oferta specjalna limitowana przy problemach z płodnością

197 zł

COOL - pakiet obejmujący 5 zabiegów

1097 zł

VERY COOL - pakiet obejmujący 8 zabiegów

1597 zł

VERY COOL - pakiet obejmujący 8 zabiegów wraz z opcją "Najbliższa PLUS"

1997 zł

EXCLUSIVE - pakiet obejmujący 13 zabiegów

6497 zł

* za pierwszy zabieg uważa się każdy zabieg rozpoczynający kolejny cykl terapeutyczny.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. 1
  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. 2
  Terapeuta zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Wersja regulaminu: 1.1

Data publikacji: 1.11.2023 r.

>