Regulamin Platformy Treści Cyfrowych

Witaj!

Jesteś tutaj, a zatem to niezawodny znak, że chcesz wiedzieć, na jakich zasadach możesz dokonać zakupów moich produktów cyfrowych w ramach prowadzonej przeze mnie Platformy (sklepu) treści cyfrowych. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady tej sprzedaży.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://modustao.pl/regulamin-sprzedazy.

Za pośrednictwem Platformy internetowej https://modustao.pl możliwy jest zakup treści cyfrowych, takich jak e-booki, raporty, kursy (warsztaty) on-line, materiały audio lub wideo itp. 

Administratorem Platformy, twórcą i sprzedawcą treści cyfrowych jest Robert Jastrzębski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MODUS TAO – Robert Jastrzębski” z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 9 lok. U5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9521202538, REGON: 143148571.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszym Regulaminem, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@modustao.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. 1
  Konsument – osoba fizyczna, która dokonała zakupu Produktu za pośrednictwem Platformy bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego),
 2. 2
  Nabywca – podmiot, który dokonał zakupu Produktu za pośrednictwem Platformy,
 3. 3
  Platforma – Platforma Treści Cyfrowych dostępna przez Internet,
 4. 4
  Produkt - treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, taka jak e-book, raport, kurs (warsztat) on-line, materiał audiowizualny itp.,
 5. 5
  Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://modustao.pl/regulamin-sprzedazy,.
 6. 6
  Sprzedawca – Robert Jastrzębski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MODUS TAO – Robert Jastrzębski” z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 9 lok. U5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9521202538, REGON: 143148571,
 7. 7
  Operatora Płatności - Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 56.000.000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240.
 8. 8
  Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość Platformy.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. 1
  Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. 2
  Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są: 
 1. 1
  dostęp do Internetu,
 2. 2
  standardowy system operacyjny (rekomendowana jest najnowsza wersja),
 3. 3
  standardowa przeglądarka internetowa (rekomendowana jest najnowsza wersja),
 4. 4
  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. 4
  Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. 5
  Wszystkie ceny podane w Platformie są cenami brutto.

§ 3

Prawa autorskie

 1. 1
  Produkty sprzedawane za pośrednictwem Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 2. 2
  Prawa autorskie do Produktów przysługują Sprzedawcy.
 3. 3
  Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie lub rozpowszechnianie Produktów bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

§ 4

Zakup Produktu

 1. 1
  W celu zakupu Produktu, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
 1. 1
  wybrać interesujący go Produkt,
 2. 2
  kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
 3. 3
  wypełnić formularz zamówienia,
 4. 4
  zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. 5
  kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. 2
  Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za Produkt.
 2. 3
  Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem do Platformy.
 3. 4
  Z chwilą dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub treści cyfrowych w postaci wybranego Produktu lub Produktów.
 4. 5
  Dokument potwierdzający zakup, Nabywca otrzyma drogą elektroniczną. 
 5. 6
  Administrator rekomenduje dokonywanie zakupów za pośrednictwem Platformy z wykorzystaniem jednego i tego samego adresu e-mail. W przeciwnym wypadku, każdy zakup z wykorzystaniem innego adresu e-mail będzie skutkował założeniem oddzielnego konta w Platformie przypisanego do tego adresu e-mail. Szczegóły związane z automatycznym założeniem konto znajdują się w § 6 Regulaminu.

§ 5

Korzystanie z Produktów 

 1. 1
  Produkt zostanie dostarczony Nabywcy drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, w postaci linku umożliwiającego uzyskanie dostępu do Produktu lub zapisanie Produktu w pamięci urządzenia Nabywcy.
 2. 2
  Produkt może być dostarczany częściami przez dłuższy okres czasu.
 3. 3
  Dostęp do Produktu może być ograniczony w czasie. 
 4. 4
  Szczegóły związane ze sposobem dostarczenia lub ewentualnym ograniczeniem dostępności Produktu w czasie znajdują się każdorazowo w opisie danego Produktu.
 5. 5
  Co do zasady, do korzystania z Produktów nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych przez urządzenie Nabywcy. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa. Jeśli korzystanie z Produktu wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych przez urządzenie Użytkownika, stosowna informacja w tym zakresie znajduje się w opisie Produktu.

§ 6

Konto w Platformie

 1. 1
  Jeżeli Użytkownik po raz pierwszy z wykorzystaniem danego adresu e-mail dokonuje zakupu za pośrednictwem Platformy, z chwilą zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu, dla Nabywcy w sposób automatyczny tworzone jest konto w Platformie, które będzie służyć Nabywcy do korzystania z Produktu. 
 2. 2
  Dane dostępowe do konta (login oraz hasło) zostaną wysłane Nabywcy na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Regulaminu. 
 3. 3
  Logowanie do konta odbywa się pod adresem https://modustao.pl/PTCMT
 4. 4
  Z poziomu konta, Nabywca może uzyskać dostęp do każdego Produktu zakupionego przez siebie z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do Konta. Produkty zakupione przez Nabywcę widoczne są w postaci listy z odsyłaczami.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. 1
  Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Platformy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że wyraził zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. 2
  Aby odstąpić od umowy, Nabywca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 3. 3
  Po zapoznaniu się z oświadczeniem, Sprzedawca prześle Nabywcy link do elektronicznego formularza związanego z odstąpieniem od umowy, z prośbą o jego wypełnienie. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na procedurę odstąpienia od umowy.
 4. 4
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. 5
  W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. 1
  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Produkt wolny od wad.
 2. 2
  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. 3
  Reklamacje dotyczące Produktu można składać przesyłając stosowną wiadomość na adres kontakt@modustao.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Produktu oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.
 4. 4
  Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. 1
  Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.
 2. 2
  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
 3. 3
  Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 4. 4
  Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w innym celu niż realizacja zamówienia, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Nabywcy.
 5. 5
  Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. 6
  Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. 7
  Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 8. 8
  Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy.
 9. 9
  Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy. W takiej sytuacji korzystanie z Platformy przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione.
 10. 10
  Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Nabywcę usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik lub Nabywca.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. 1
  Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Platformy umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. 2
  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 1. 1
  zwrócenia się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. 2
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. 3
  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. 3
  Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. 4
  Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. 1
  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Platformie.
 2. 2
  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na  Platformie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Wersja regulaminu: 1.0

Data publikacji: 1.04.2022 r.

>